سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مونا سپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درهنگام زلزله ارتعاش غیرهم فاز ساختمان های مجاور باعث برخورد و ضربه بین آنها می شود که شرایط بارگذاری بحرانی تری از حالت ارتعاش بدون ضربه ایجاد می کند فراوانی نمونه هایی از عدم اجرای درز انقطاع درساختمان های موجود اهمیت پرداختن به این موضوع را افزایش میدهد دراین تحقیق به منظور بررسی اثربرخورد برعملکرد لرزه ای سازه های قابی بتن مسلح دو قاب بتن مسلح ۴و۶ طبقه انتخاب و عملکرد لرزه ای آنها تحت اثربرخورد بررسی می شود این قابها نخست به روش مستقیم طراحی براساس تغییر مکان برای اطمینان به دستیابی به یک تغییر مکان از پیش مشخص درسطح خطر مورد نظر طراحی شده سپس با قرار دادن مدلهای سازه ای با ارتفاع متفاوت درکنار یکدیگر و فاصله درزانقطاع مختلف تحت مجموعه رکوردهای نمونه انتخابی مورد تحلیل دینامیکی افزاینده قرار گرفته و اثربرخورد سازه ها برتغییر مکان نسبی طبقات و ظرفیت فروریزش مورد بررسی قرارمیگیرد.