سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر شفیعی – کارشناسی ارشد
مجتبی محزون – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمدجواد خوش گفتار – گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به کمک ر وش اجزا محدود به بررسی مسئله ارتعاش آزاد یک مخزن حاوی سیال از جنس مواد تابعی پرداخته شده است . سیال به صورت غیر لزج و تراکم ناپذیر فرض شده و خصوصیات مواد در راستای ضخامت پوسته، مطابق یک تابع بر حسب کسر حجمی مواد تشکیل دهنده آن توزیع شده است . برهم کنش بین سی ال و سازه در این مطالعه لحاظ گردیده است . در مدل المان محدود، یک مدل سه بعدی با المانهای پوسته چهار گوش برای سازه و المانهای سه بعدی آکوستیک برای ناحیه سیال استفاده شده است . به منظور بررسی اعتبار و دقت مطالعه انجام شده، نتایج بدست آمده برای مواد همگن، با نت ایج آزمایشگاهی و تحلیلی موجود در مقالات قبلی، مقایسه شده است . در نهایت اثر متغیرهای متفاوتی از جمله شماره مدها، کسر حجمی مواد تابعی (پارامتر ماده ) و ارتفاع سیال روی رفتار دینامیکی سیستم کوپل با سیال بدست آمده است . مشخصه جدید و برجسته این مقاله نسبت به کاره ای قبلی در اینست که اثر مواد تابعی روی ارتعاشات کوپل شده یک مخزن در تماس با سیال ارائه شده است.