سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شوشتری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سین
شیوا گروسی – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

محدود، گران و تجدیدناپذیر بودن منابع انرژی فسیلی از یک سو ودر دسترس، ارزان، تجدید پذیر و تمیز بودن انرژیهای نو از سویی دیگر، انسانها را بر آن داشت تا نسبت به استحصال این گونه انرژی-های خدادادی از قبیل انرژی باد اقدام نمایند. برای استفاده از انرژی باد، از توربینهای بادی استفاده میشود. پره- های توربین بادی، مهمترین جزء تولید توان آنها هستند. برای جلوگیری از ایجاد تشدید در پرههای توربین بادی، تعیین فرکانس-های طبیعی بسیار مهم میباشد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از شبیه سازی عددی پره توربین باد در نرم افزارANSYSدو نوع پره با دو هندسه متفاوت مدلسازی شد. با آنالیز مودال پرههای مدلسازی شده، فرکانسهای طبیعی آنها بدست آمد. سپس در هر دو نوع پره، تاثیر هر یک از پارامترهای جنس، طول و سطح مقطع پرهها و توزیع زاویه پیچش در طول آنها، بر فرکانسهای طبیعیشان مورد بررسی قرار گرفت