سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی پور خلیل –
قاسم عمو عابدینی –
هادی تابش –
علی کاشفی –

چکیده:

دراین مقاله برای بدست آوردن روابط تحلیلی محاسبه ی میزان انتقال جرم غشاهای فیبری توخالی دریک تبادلگرغشایی ازنوع مایع گاز و مقایسهنتایج تجربی با نتایج محاسبه شده با روابط تحلیلی بررسی شده است دراین مقاله از غشاهای فیبری توخالی OXYPHAN استفاده شده است این غشاهای فیبری توخالی ریزمتخلخل بوده ودارای تخلخل حداکثر ۲۰۰mm است که مکانیزم عبور گاز درآن مکانیزم نادسن است برای بدست آوردن روابط تحللی انتقال جرم مقاومت های انتقال جرم درلایه های مرزی اکسیژن درداخل فیبر توخالی و آب خارج فیبرتوخالی درنظر گرفته شدها ست.