سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – استادیار مدعو ، گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

زبان مدلسازی یکژارچگی (UML) جهت رسیدگی به نیاز های وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند انجمن مدیریت شیی ( OMG ) زیر نمایه کارائی را جهت پشتیبانی از نیازهای غیر وظیفه مندی در سال ۲۰۰۲ مطرح نمود ، لیکن جهت ارزیابی کارائی نیاز به یک مدل رسمی ضروری می باشد.شبکه پتری با بهره گیری از پشتوانه ریاضی جهت مدلسازی رفتار رفتار در این زمینه مفید می باشد .از سوی دیگر با توجه به ماهیت غیر قطعی اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی ، استفاده از متغیرهای زبانی و منطق فازی دقت بالاتری را در محاسبات مربوط به ارزیابی کارائی سیستم به همراه خواهد داشت. در این مقاله با تبدیل مدل واقعی به مدل رسمی (F_CPN) امکان ارزیابی کارائی سیستم را بروی مدل رسمی فراهم می نمائیم .با استفاده از منطق فازی و تحلیل بازخورد قبل از مرحله پیاده سازی می توان کارائی سیستم را بهبود بخشید.با بررسی نتایج ملاظحه می نماییم رویکرد فازی موجب بهبود کارائی می گردد.