سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن حسینی – هیات علمی موسسه آموزش عالی رجا
سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش سازه های آبی
رامین عسگری بختیاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

چکیده:

اهمیت طراحی ایمن سد و انطباق ظرفیت های طراحی با نیروهایی که در واقعیت و در زمان بهره برداری بر سد و اجزا آن وارد می شود بر هیچ کس پوشیده نیست. در این مقاله سیستم انحراف و تخلیه عمقی سد ایواشان بوسیله نرم افزار solid work مدلسازی و سپس این مدل در نرم افزارAnsys 11 مش بندی گردید. نیروهای وارد بر کالورت شامل فشارهای هیدرواستاتیکی، وزن سازه، وزن آب، فشار لای و رسوبات، تنش هایوارد بر جداره داخلی کالورت ها، فشار بالابرنده، نیروی ناشی از زلزله، فشار استاتیکی و دینامیکی خاک پشت دیواره کالورت محاسبه و با لحاظ کردن ترکیبات بارگذاری آیین نامه ACI 318-05 بر سازه اعمال گردید. در نهایت تنش ها و کرنش های ایجاد شده در کالورت به صورتگراف تعیین و بحرانی ترین ترکیبات بارگذاری مشخص گردید. همچنین اثر نیروی زلزله در افزایش قابل ملاحظه تغییر شکل ها در بدنه کالورت مشاهده شد