سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی حمیدی بهشتی – دانشگاه تربیت مدرس
علی بادپا –
محمد عظیمی –

چکیده:

دراین مقاله ضمن معرفی سیستم کنترل شبکه ای NCS نحوه مدلسازی و آنالیز پایداری سیستم با وجود اثرات شبکه به دو صورت پیوسته و گسسته ارایه می گردد دراین جا سعی شده است نحوه مدلسازی با وجود سه نامعینی ناشی از شبکه تاخیرهای بزرگ بازه های نمونه برداری متغیر با زمان و اتلاف بسته فراهم گردد تاثیر تاخیر متغیر با زمان بصورت عدم قطعیت ضربی درمعادلات ظاهر میشود و چون غلبه بر آن مشکل است برای حل مساله عدم قطعیت ظاهر شده بصورت عدم قطعیت پلی تاپیک متغیر با زمان تبدیل می شود درادامه کنترلگر پایدارساز بازخورد حالت پیشنهاد میگردد و شرایط کافی برای پایداری NCS حلقه بسته مبتنی برتوابع لیاپانوف و لیاپانوف – کراسوفسکی بصورت نامساوی ماتریسی خطی استخراج می شود درانتها نتایج شبیه سازی برای تایید طراحی ارایه میگردد.