سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب اله آدرنگ – آزمایشگاه تحقیقاتی مدارمجتمع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین میارنعیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

حلقه های قفل فاز بنگ – بنگ BBPLL به دلیل رفتارغیرخطی ایجاد شده توسط آشکارساز فاز باینری سیستم هایی به شدت غیرخطی اند دراین مقاله با استفاده از آنالیز سری فوریه روشی جهت تخمین جیترانتقالی و جیتر قابل تحمل برای BBPLL با فیلتر حلقه مرتبه اول پیشنهاد می شود درنتیجه رابطه ای جهت محاسبه فرکانس گوشه ای مشخصه جیتر انتقالی ارایه می شود همچنین جیتر قابل تحمل دریک رابطه بسته برحسب پارامترهای حلقه بیان می شود درحالت کلی روش بیان شده برای طراحی BBPLL کافی می باشد همچنین جهت بررسی اعتبار نتایج تحلیل شبیه اسزی رفتاری جهت هبررسی مشخصات جیتر انتقالی و جیتر قابل تحمل استفاده شده است نتایج نهایی تطبیق مناسب بین روابط تحلیلی و نتایج شبیه سازی نشان میدهد.