سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی طباطبایی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت- دانشکده مهندسی شیمی
محمدرضا دهقانی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی شیمی
بهمن بهزادی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

خواص انتقالی سیستمهای حاوی نمک از اهمیت خاصی در صنایع شیمیایی برخوردار است. در این میان پیش بینی ویسکوزیته به واسطه اثر قابل توجهی که بر روی سایر خواص انتقالی دارد بیشتر مورد توجه محققین قرارگرفته است. در این تحقیق با استفاده از تئوری سرعت مطلق ایرینگ و مدل کررا سر ت دهقرانی – مردر،، مدلی برای محاسبه ویسکوزیته محلولهای تکالکترولیتی در شرایط محریط )دمرای ۲۲ درجره سرانتی گرراد وفشار ۱ اتمسفر( و در غلظتهای م تلف ارائه شده است. اثرا غلظت بر ثابت دیالکتریرک و قطرر کراتی ون در نظر گرفته شده است. مدل شامل ۲ پارامتر قابل تنظیم است که با برازش به دادههای تجربی ۱۱ محلول ترک -الکترولیت به دست آمده است که بررای ایرن پارامترها مفاهیم فی یکی بیان شده است. مدل قادر است ویسکوزیته نسبی تمامی الکترولیتها، چه نمکهایی که تابعیتی عادی از ویسکوزیته دارنرد و چره الکترولیرت هایی که تابعیتی غیرعادی از ویسکوزیته دارند را محاسبه نماید