سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیما ضرغامی – کارشناسی ارشد
امیر یوسفلی – دانشجوی دکتری
حسن شوندی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رکن اساسی درمبحث مدیریت درآمد درهربنگاه قیمت است که درصورت مدیریتموافق دراین مورد بنگاه میتواند نسبت به موفقیت درحداکثر کردن سود مورد انتظار خود اطمینان حاصل نماید از سوی دیگر اغلب کالاهایی که دربازار موجود است بصورت محصولات چندتایی عرضه شوند یعنیکالاهایی که هم اثرات جانشینی یا مکمل بودن دارند و هم تقاضای آنها وابسته به یکدیگر می باشد به عبارتی درنظر گرفتن چنین کالاهایی درمدلهای قیمت گذار یمساله را به دنیای واقعی نزدیک می کند از دیدگاهی دیگر آنچه درفرایندن قیمت گذاری اهمیت بسیار دارد نوع تقاضا است با توجه به وجود برخی ابهامات درتعیین تقاضا و اهمیت آن درفرایند قیمت گذاری مفاهیم فازی مبنای این مقاله را به خود اختصاص داده است دراین مقاله تقاضا بصورت فازی و براسا سمقدار اعتبار درنظر گ رفته شده است هدف تعیین قیمت بهینه درهر دوربه منظور حداکثر ساختن سود است مدل ارایه شده برمبنای مدل ارزش انتظاری است و برای حل از الگوریتم هوشمند ترکیبی شامل شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده می شود درپایان جهت سنجش اعتبار مدل مثال عددی ارایه میگردد.