سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یوسفی کیا – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
مصطفی خدری – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،
حمید فلقی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم به منظور انتخاب بهینه سطح مقطع هادیها برای بخشهای مختلف فیدرها در شبکه توزیع شعاعی ارائه شده است که در آن از روشپخشبار جاروب رفت و برگشتاستفاده شده است. در وهلهی اول بهینهترین ترکیب هادیها برای بخشهای مختلف یکشبکه توزیع نمونه را با به کارگیری الگوریتم ژنتیک انتخاب مینماییم و در ادامه همین روند را برای شبکه مذکور در حضور یک منبع تولید پراکنده انجام میدهیم. خواهیم دید که در حضورDGهزینه کل هادیهای به کار رفته و همچنین هزینه سالیانه تلفات انرژی به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکند و ولتاژ گرههای مختلف در شبکه توزیع در سطح قابل قبولی حفظ میشوند