سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی صفری فارمد – گروه برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد- ایران و شرکت توزیع برق ا
حبیب رجبی مشهدی – گروه برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که شرکتهای توزیع در محیط رقاب تی هر روز با آن مواجه می باشند، برنامه ریزی روزانه تامین انرژی می باشد. یک شرکت توزیع معمولا با خری د انرژ ی از بازار عمده فروشی تقاضای مشتریان (مصرف کنندگان نها ئی) را تامین می نماید. با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع ، شرکت توزیع دارای انتخابها و تعاملات بیشتری در بازار می باشد . از طرف دیگر واحدهای صنعتی می توانند با برنامه ریزی فرایند تولید خود و انتقال مصارف عمده به ساعات کم بار ی هزینه مصرف انرژی خود را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش دهند . با در نظر گرفتن مدل واقع گرایانه برای بارهای قابل قطع روشهای سنتی حل مسئله (مانند روشهای گرادیان و …) ب ا مشکلاتی نظیر نوسانی شدن جوابها مواجه خواهند شد که در مقالات به این موضوع پرداخته نشده است. در این مقاله هدف مدلسازی نمونه یک نوع بار مدیریت پذ یر بزرگ به منظور شرکت در برنامه های مدیریت بار و ارائه الگوی بار قابل قطع می باشد. روش معرفی شده بر روی یک شبکه توزیع واقعی با اطلاعات واقعی پیاده سازی شده و نتا یج عدد ی آن ارائه گردیده است.