سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرج اله مومنی – دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – دانشگاه صنعتی شاهرود
کیانوش سلیمانی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مدلسازی دادهها بهمنظور تفسیر کمی، از جمله تشخیص عمق اهداف اکتشافی امری لازم است . در این مقاله پس از معرفی دو روش مدلسازی اوکام و رگرسیون ریج به بررسی پاسخ آنها بر روی مقادیر مقاومت ویژه ظاهری سونداژهای الکتریکی بهمنظور تعیین عمق کمر پائین بوکسیت در یکی از معادن بوکسیت جاجرم پرداخته شده و در نهایت نتیجه مدلسازی وارون، به صورت دوبعدی و سهبعدی نمایش داده شدهاند . مقایسه نتایج نشان میدهد که گرچه رگرسیون ریج در برازش پارامترهای مدل پایدارتر عمل کرده، اما گاه اً تغییرات شدید در پارامترهای مدل ایجاد مینماید. از اینرو دادههای مقاومت ویژه توسط روش مدلسازی اوکام ، وارون- سازی میشوند.