سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه موحد – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آبگیرهای جانبی که رودخانه و کانال را بهم متصل می کند دارای جریان آشفته و کاملا سه بعدی می باشد هدف ازاین تحقیق حل عددی معادلات ناویراستوکس برای جریان آشفته درابگیر ۹۰درجه سبیلی با استفاده ازنرم افزار FLOW3D و بررسی الگوی سه بعدی جریان دردهانه آبگیر گردابه ها و نواحی با بازگشت جریان می باشد دراین تحقیق نرم افزارمذکور با استفاده از داده های دبی اشل برداشت شده ازایستگاه اندازه گیری واقع درمحل کالیبره و از بین پنج مدل آشفتگی موجوددرنرم افزار مدل RNG بدلیل همخوانی مناسب نتایج به دادههای واقعی مشاهداتی به عنوان مدل آشفتگی مناسب دراین تحقیق استفاده شد بعداز تعیین مدل آشفتگی بررسی هیدرولیکی و مدلسازی عددی جریانهای آشفته درآبگیر سبیلی با استفاده ازمدل فوق که یک نرم افزار قوی درزمینه cFD می باشد صورت گرفت محاسبات برای مقادیر مختلف دبی انجام و نتایج حاصل ازشبیه سازی عددی و تغییرات پروفیل طولی سرعت درراستای رودخانه دز و کانال آبگیر بررسی شد.