سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نادری – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات سیرجان
محمد ذونعمت کرمانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران
مسعود بهشتی راد – استادیارمنابع طبیعی وآبخیزداری دانشگاه آزاداسلامی واحدسیرجان سیرجان ایران

چکیده:

امروزه نیاز به آگاهی از وضعیت منابع آب موجود و عدم وجود داد ههای جامع هیدرولوژیکی برخی حوض هها، اهمیت استفاده از رو شهای غیر مستقیم را به منظور تخمین داد هها و فراسنج های مفقود بارز م یسازد. در همین راستا و در تحقیق حاضر، حوضه آبریز قادرآباد کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش SCS و نرم افزار HEC-HMS سیلاب این دشت مورد شبی هسازی قرار گرفت. به این منظور ۵ سیلاب تک رخداد با توجه به داد ههای تخمین زده شده و مشاهداتی بارش-رواناب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS مدلسازی شد و واسنجی مدل با بکارگیری روش RMS انجام پذیرفت. در انتها به منظور ارزیابی مدل واسنجی شده، شبیه سازی ۳ سیلاب تک رخداد با توجه به معیار خطای EF و NOF مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ، با توجه به در دسترس نبودن شماره منحنی خاک و نتایج خوب مدل مورد استفاده، م یتوان این روش را شیوه مناسبی برای محاسبه حجم سیلاب ها در مراحل اولیه طرح های مطالعاتی دانست