سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسینخانی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی آب دانشگاه اراک
مهنوش مقدسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
شهلا پایمزد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه اراک

چکیده:

یکی از مسائل عمده در طراحی پروژه های آبی تخمین رواناب خروجی و حجم سیلاب درمحل انجام طرح است که بارندگی یکی ازمتغیرهای موثر دربراورد آن می باشد درحوضه های فاقد آمار علاوه برتغییرات زمانی بارندگی بررسی تغییرات مکانی آن نیز درمطالعات براورد سیلاب ضروری میب اشد دراین تحقیق درمرحله اول با استفاده از اطلاعات ایستگاه های بارانسنجی و روش کریجینگ برای میان یابی ارتفاع بارندگی به منظور تخمین سیلاب ورودی به حوضه سد کمال صالح رود مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد گریجینگ جوابهای قابل قبولی را ارائه میدهدولی مواردی نظیر عدم نرمال شدن ماه هایی از سال کاهش واریانس با افزایش فاصله برای بعضی از ماه ها و عدم امکان زوج شدن بعضی از ایستگاه ها درداخل شعاع تاثیر استخراج شده از واریوگرام کاربرد آن را با محدودیت هایی همراه می سازد درمرحله دوم با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روش کریجینگ و ایستگاه های هیدرومتری داخل حوضه هیدروگراف حاصل از بارندگی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS محاسبه ودرآن محیط واسنجی شده است.