سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاضی مرادی – کارشناس ارشد گرایش سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تزریق گاز به داخل مخزن می تواند باعث افزایش بازده نفت شودبنابراین ویسکوزیته و تفاوت بین چگالی ماده تزریق شده و سیالات جابجا شده می تواند تاثیرکمتری بران داشته باشد برای غلبه به مشکلات مربوط به کنترل حرکت و افزایش قوای ظاهری و بهبود راندمان مخزن می تواند گاز را به داخل مخزن تزریق کرد این مطالعه برروی جریانهای گذرا گاز و نفت درمحیطهای متخلخل همگن متمرکز شدهاست دستگاه طراحی شده برای این مطالعه شامل یک محیط متخلخل ترکیب نشده که با نفت خام اشباع شده است و نیتروژن که با فشار جریان ثابت و درفشارهای مختلف درآنتزریق می شود می باشد افت فشار درطول هسته قابل مشاهده است درحالیکه اندازه گیری اشباع درحالت دو بعدی با استفاده از آزمایش ساده درجه اشباع انجام شده آزمایش از نظر زمان دستیابی به موفقیت افزایش بازده مایع کاهش فشار درطول هسته و پروفیل های گاز اشباع تجزیه و تحلیل شده است.