سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسعید بحرینیان – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهو
هدایت صفاابادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

در این مقاله راهکارهایی برای مدلسازی هندسی مجراهای پیچیده، شبیه سازی و تحلیل جریان سیال متناسب با عملکرد واقعی توربوپمپ ارائه شده است. شبیه سازی عددی جریان سیال درون مجراهای داخلی توربوپمپ دومرحلهای گریزازمرکز مستلزم بدست آوردن هندسههای پیچیدهی مجراهای درون توربوپمپ میباشد. یک روند برای بدست آوردن هندسهی سهبعدی مجراهای پیچیده ارائه شده است. برای ارائهی این روند، مجراهای جریان سیال درون توربوپمپ به بخشهای مختلفی تقسیم شده است. این روند شامل ساختن الگوهای هندسی، بهرهگیری از روشهای برازش منحنی و استفادهی همزمان از نرمافزارهای مدلسازی هندسی میباشد. هندسههای مجهول بدست آمده از مجراهای پیچیدهی توربوپمپ با شبکهی بیسازمان سه بعدی گسستهسازی شده است. جریان لزج، تراکمناپذیر و دائمی سیال آمین روی شبکههای بیسازمان حل و نتایج آنها به صورت کانتورهای فشار و سرعت ارائه شده است.