سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نادی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین رحیمی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک کاربردی-دانشگاه تربیت مدرس
Ramdane Younesi – Professor of Applied since Dept. -Université École Polytechnique de Montréal
تیمور توکلی هشتجین – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی –دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به مدلسازی عددی انتقال جرم و گرمای دو بعدی در یک ماده مربعی شکل در خلاء میپردازد.همانطور که در خشک کردن مواد جامد معمول است، فرض بر اینست که خشک کردن فرآیند همزمان انتقال جرم و گرماست که در آن رطوبت توسط سیال عامل در حال عبور از روی جسم مرطوب، تبخیر میشود معادلاتLuikov بهعنوان معادلات حاکمه بر فرایند همزمان انتقال جرم و گرما توسط توسط نرم افزارFEMLAB برای پیشبینی توزیع دما و رطوبت در خشک کردن در خلاء حل شد. نتایج بهدست آمده از این مدل با دادههای تجربی موجود در دیگر تحقیقات مقایسه شد. حداکثر اختلاف بین دادههای مدل با دادههای تجربی برای دما کمتر از ۲% و برای رطوبت کمتر از ۸% بود، بنابراین سازگاری قابل توجهی بین نتایج مدل و داده های تجربی بهدست آمد.