سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و
رضا علیمردانی – استاددانشگاه تهران
رضا لبافی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و
عباس اکبرنیا – عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این تحقیق یک روش مبتنی بر منطق فازی جهت پیشبینی عملکرد کششی یک نوع تیغه بالدار مورد ارزیابی وجهت تعیین دقت آن در پیشبینی، با روش آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره مورد مقایسه قرار گرفت.آزمایشهایی روی تیغه خاکورز در خاکی با بافت لومی- رسی با محتوای رطوبتی۱۳/۲۳% و در عمقهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیمتر انجام شد.اصول مدلسازی فازی بر اساس روش سوگنو به منظور پیش بینی تغییرات نیروی کشش نسبت به عرض و عمق کاری تیغه خاکورز استفاده شد. در داده های آموزش مقادیر ضریب تعیین و خطای نسبی در روش مبتنی بر منطق فازی به ترتیب ۰/۹۷۰ئ۶٫۲۷۴% ودرروش آنالیز رگرسیون خطی به ترتیب ۰/۹۵۸ و ۸ه/۰۸۳ بدست آمد