سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیداحسان سبحانی – مربی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
هومن لطیفی – کارشناسی ارشد گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
احسان گلمکانی طرقبه – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
کامیار احمدی – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

درخاکها و سنگها شکستگیهای سطحی نازک دارای مقاومت ویژه نسبتا زیاد هستند که معمولا در یک محیط رساناتر قرار میگیرند درخاکها فرایندهای متعددی به خصوص تورم و انقباض خاکهای رس منجر به ایجاد شکستگیهای نازک میشوند اگر چه شکستگیها اثربزرگی روی مقاومت ویژه الکتریکی ماده اولیه دارند اما تعیین مشخصات هندسی آنها که بواسطه استفاده از اندازه گیری های مقاومت ویژه الکتریکی بدست آمده بعلت عدم وجودمدلهای روانسازی مناسب مشکل می باشد دراین تحقیق از روش تفاضلات محدود برای آشکارسازی و مدلسازی شکستگیها استفاده شده است این مدل با دقت خوبی قادر به شبیه سازی ساختارهای زمین شناسی می باشد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از روش تفاضلات محدود مدلسازی نظری برروی یک شکستگی که بصورت یک ناهمگنی درون محیطی همگن قرارگرفته صورت گرفت و سپس با انجام داده برداری صحرایی روی یک شکستگی واقعی نتایج بدست آمده با نتایج مدلسازی نظری مقایسه شد.