سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداحسان سبحانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
میرستار مشین چی اصل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان گلمکانی طرقبه – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هومن لطیفی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شکستگیهای مختلف در اثر تجمع اب در میانشان معمولا به عنوان یکی از منابع آب شناخته می شوند از طرفی وجود برخی شکستگیها و ترکها در اطراف سدها منابع آب سازه های مهندسی و … همواره جز نگرانیهای بشر در موردمقاومت سازه ها و در مواجهه با بلایای طبیعی از جمله زمین لرزه ها بودها ست در خاک ها و سنگ ها شکستگیهای سطحی نازک دارای مقاومت ویژه نسبتا زیاد هستند که معمولا در یک محیط رساناتر قرارمیگیرند در خاکها فرایندهای متعددی به خصوص تورم وانقباض خاکهای رس منجر به ایجاد ترکها و شکستگیهای نازک می شوند اگرچه شکستگیها اثر بزرگی روی مقاومت ویژه الکتریکی ماده اولیه دارند اما تعیین مشخصات هندسی آنها که بهواسطه استفاده از اندازه گیری های مقاومت ویژه الکتریکی بهدست امده بعلت عدم وجود مدلهای وارونسازی مناسب مشکل می باشددراین تحقیق از روش تفاضلات محدودبرای اشکارسازی شکستگیها و مدلسازی آنها استفاده شده است این مدل با دقت خوبی قادر به شبیه سازی ساختارهای زمین شناسی می باشد دراین تحقیق ابتدا با استفاده از روش تفاضلاب محدود مدلسازی نظری روی یک شکستگی که بصورت ناهمگنی درون محیطی همگن قرارگرفته صورت گرفت وسپس با انجام داده برداری صحرایی روی یک شکستگی واقعی نتایج بدست امده با نتایج مدلسازی نظری مقایسه شد.