سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین درویش نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حل بسیاری از مسائلی که توسط معادلات دیفرانسیل بیان م یشوند،از روش های عددی مثل اجزای محدود استفاده م یشود .اما این رو ش ها در حل برخی از مسایل با محدودی تهایی همراه م یباشند.لذا در سا لهای اخیر رو شهای عددی جدیدی بنام رو شهای بدون شبکه معرفی شد هاند که در آنها برای حل مسئله نیازی به شبکه نیست. در این تحقیق برای بررسی نشت آب از زیر سد ، معادله لاپلاس با استفاده از روش بدون شبکه پتروگالرکین محلی MLPG حل شده است.برای سنجش دقت این روش از برآورد یک تابع و مقایسه نتایج با مقدار دقیق تابع استفاده شده است، که نتایج حاصل حاکی از دقت بالای این روش میباشد.