سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده سمانه بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز دانشگاه شیراز
سونا رئیسی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

توزیع ناهمگن بارندگی درسطح کره زمین باعث بروز مشکلاتی دررابطه با کمبود و یا زیاد بود آب شده است کشور ایران نیز به دلیل اینکه قسمت اعظمی از آن جز مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد از این مشکل طبیعی رنج می برد باتوجه به کم بودن منابع آب درایران باید به دنبال منابع جدید جهت جبران این کمبود باشیم یکی از جدیدترین روشهای پیشنهادی برای تولید آب آشامیدنی جمع آوری رطوبت موجود درهواست رطوبت اتمسفر به دو صورت می تواند وجود داشته باشد مه و شبنم شبنم غالبا در مناطق خشک و کم آب تشکیل میشود بنابراین اندیشه جمع آوری شبنم درمناطق کم آب از جمله ایران جذاب می بشاد به همین دلیل دراین مطالعه سعش ده به این منبع آبی غیرمرسوم یعنی جم عآروی آب ازشبنم و مدلسازی چگالنده شبنم درنقاط کم آب ایران پرداخته شود درمنابع علمی اطلاعات مربوط به نتایج تئوری و آزمایشگاهی برروی چگالنده Zibold موجود بوده است درنتیجه این چگالنده و همچنین مدلی که برا یمحاسبات مربوط به آن باتوجه به بررسی های صورت گرفته روی فرایند فیزیکی تشکیل شبنم ارایه شده مبنای این کار میب اشد این نوع چگالنده به شکل تپه ای مخروط ناقص ازسنگهای ساحلی جهت افزایش سطح انتقال حرارت به صورت ارزان می باشد.