سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوس رمضانعلی زاده – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد لرستان
ولی مریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد لرستان

چکیده:

دربحث کشاورزی و بخصوص در مناطق خشک نوسان میزان بازده محصولات دیم در سالهای مختلف زراعی یکی ازمشکلات عمده دنیا است بدیهی است کنترل عاملهای ناپایدار در رابطه با فعالیت های کشاورزی و عوامل موثر در توسعه کشت از جمله میزان بارش، رطوبت نسبی درجه حرارت روزهای یخبندان، و … در شرایط طبیعی از دست انسان خارج است بنابراین برنامه ریزی در جهت پیش بینی محصول و ارایه مدلهای متناسب بسیار حائز اهمیت است دراین تحقیق تعداد ۳۷ پارامتر اقلیمی از داده های هواشناسی شامل بارش رطوبت، دما ساعات افتابی و روزهای یخبندان از طریق نرم افزار MINITAB و با استفاده از روش stepwise بمنظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار با عملکرد محصول نخود دیم در شهرستان خرم آباد مورد مطالعه قرارگرفته است.