سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان آصف پوروکیلیان – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تهران
جعفر مساح – دانشیار دانشگاه تهران
حامد ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی

چکیده:

امروزه استفاده ازتکنیکهایی مانندماشین بینایی و پردازش تصویر جایگاه مهمی درکشاورزی دقیق دارند استخراج بردار ویژگی با استفاده از بافت تصویر به عنوان یکی از ارکان علم پردازش تصویر به شمار میرود همگونی یکی از خصوصیات مهم بافتی تصاویر است که بصورت شاخص میزان توزیع سطح خاکستری Grey-level برای یک پیکسل نسبت به پیکسلهای مجاور تعریف می شود دراین مقاله نتایج حاصل از اندازه گیری بردار همگونی بافت برگ گیاه خیار گلخانه ای Cucumis Sativus دریک دوره آزمایش ازطول مدت رشد به وسیله یک سیستم پردازش تصویر رایانه ای ارایه شد هدف ازانجام این تحقیق ارایه یک مدل برای تعیین دقیق میزان رشد گیاه خیار با استفاده از سیستم ماشین بینایی بود دربررسی برگهای نمونه که ازگلخانه هیدروپونیک خیار به آزمایشگاه منتقل گردید مشاهده شد که مقدار شاخص همگونی استخراج شده به میزان رشد گیاه بستگی دارد. نتایج نشان داد که برگهای مربوط به گیاهان با سن بیشتر نسبت به برگهای مربوط به گیاهان با سن کمتر دارای شاخص همگونی کمتر بودند.