سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

درمتن حاضرمدلهای شبیه سازی ترافیک و امکان اتصال این مدلها به مدلهای پخش آلودگی ناشی ازوسایل نقلیه بررسی می شود درادامه مدلها وروشهای تخمین میزان آلودگی ناوگان حمل و نقل شهری برای ماشین های مختلف پیشنهاد می شود همچنین انتخاب مدل ترافیک مناسب برای اتصال با مدلهای انتشار و پخش آلودگی مورد بحث قرارگرفته است پخش شدن این آلودگی درسطح کشور شهر محله و مقیاس های کوچکتر توسط مدلهای آلودگی هوا شبیه سازی میشود انتخاب این مدلها متناسب با محدوده موردم طالعه و میزان دقت نتایج موردنظر نیز توصیف شده است همچنین مدلهای شبیه سازی میزان آلودگی روانابها به طور خلاصه معرفی شده است هدف این مقاله دستهبندی کامل مدلهای ترافیک پخش آلودگی وسایل نقلیه نحوه اتصال این مدلها و معرفی معایب و مزایای آنها می باشد.