سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک،
احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق مهاجرت مواد از بستهبندیهای پلیاتیلن ترفتالاتی به داخل مواد غذایی مطالعه و بررسی شده است. فرآیند مهاجرت مواد بستهبندیها به داخل مواد غذائی در مختصات کارتزین مدلسازی شده است.معادلات مدل با استفاده از روش جداسازی متغییرها حل شده و براساس معادلات بدست آمده یک رابطه دقیق برای محاسبه میزان مهاجرت مواد بسته بندیها به داخل مواد غذائی ارائه شده است. اثر پارامترهای مختلفشامل دما، ضریب نفوذ، جرم مولکولی و زمان بر میزان مهاجرت مواد به داخل مواد غذائی ارائه شده است. نتایج بررسی نسبت میزان مهاجرت بر میزان مهاجرت مجاز، ضخامت لایه مواد بسته بندی و مدت زمان نگهدارینشان میدهد که ضخامت بستهبندیهای پلیمری باید بر اساس نوع ماده مهاجرت کننده و دمای محیط و مدت زمان نگهداری بهینه سازی گردد. در این تحقیق از نفوذ استالدهید و بنزن با جرم مولکولی کم و یک مونومر بکار رفته در پلیاتیلن ترفتالات با جرم مولکولی زیاد استفاده شده است