سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید قلمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
فرناز فتاحی نصرآبادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

تعیین سریع میزان دبی پاییین دست ایستگاه اندازه گیری رودخانه ها جهت مدیریت سیلاب و سازه های هیدرولیکی پایین دست از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، در این رابطه چون اندازه گیری مستقیم دبی عبوری بخصوص در موارد سیلابی با وجود مواد رسوبی معلق فراوان به سختی و با صرف هزینه فراوران امکانپذیر است. لذا لزوم استفاده از روابط جبری و منطقی بصورت منحنی های سنجه با استفاده از داده های اندازهگیری شده اهمیت خود را نشان میدهد. رودخانه قره سو واقع در مشگین شهر با توجه به سیلابهای شدید سالانه خود که باعث خسارات فراوان به مصنوعات محدوده پایین دست خود میگردد ضروری به نظر میرسد در این تحقیق با استفاده از نتایج اندازه گیری مستقیم دبی رودخانه و اشل معادل آن در محل ایستگاه سامیان ، روابط رگرسونی دبی اشل استخراج گردید که نتیچتا رابطه چند جمله ای برای برآورد دبی نتیجه بهتری نشان داد.