سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ذاکری نیا – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فریبرز عباسی ی – هیات علمی مرکز تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج
ابوطالب هزار جریبی – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پیش بینی کارایی سامانه های ابیاری تحت تاثیر تغییرات زمانی ویژگی های هیدرولیکی خاک می باشد. برای بررسی تغییرات زمانی ویژگی های هیدرولیکی یک خاک لوم رسی در اثر آبیاری با اب شور و سدیمی ده نوبت آبیاری با دوره هفت روز با اب حاوی کلرید سدیم با SAR و EC به ترتیب ۳۲ و dS/m 12 انجام و سه ازمایش نفوذ پذیری به ترتیب در آبیاری های سوم ، ششم و دهم اندازه گیری شد. مقادیر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ در سه نوبت اندازه گیری بشدت کاهش یافت که این امر بدلیل افزایش سدیم و پراکندگی خاکدانه ها بود. برای شبیه سازی رفتار خاک در اثر آبیاری های متوالی با اب شور و تخمین پارامترهای هیدرولیکی تاثیر گذار از مدل ریاضی HYDRUS-1D استفاده گردید. قبل از تخمین ویژگی های هیدرولیکی خاک جهت اگاهی از میزان حساسیت پارامترهای هیدرولیکی آزمون حساسیت انجام شد. آزمون حساسیت نشان داد که نفوذ تجمعی به ترتیب نسبت به هدایت ابی اشباع Ks ، پارامتر شکل n و رطوبت اشباع (فرمول در متن اصلی مقاله) حساس است. با عنایت به محدودیت داده های انداره گیری شده و حساسیت مدلهای ریاضی در تخمین تعداد زیادی پارامتر به روش معکوس و با توجه به همبستگی بالای پارامترهای Ks و n در فرمول وان گنوختن با وجود حساسیت بیشتر مدل به n در مقایسه با (فرمول در متن اصلی مقاله) فقط Ks و (فرمول در متن اصلی مقاله) در بهینه سازی مورد بررسی قرار گرفتند. اجرای مدل در مرحله اول برای تخمین معکوس Ks به تنهایی و در مرحله دوم برای تخمین همزمان Ks و (فرمول در متن اصلی مقاله) انجام شد. در هر مرحله سایر ویژه گی های هیدرولیکی خاک از مدل ROSETTA تعیین شدند. نتایج اجرای اول نسبت به نتایج اجرای دوم مدل همخوانی بیشتری با مقادیر اندازه گیری شده در هر آبیاری نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش معکوس در صورت وجود داده کافی می تواند روش مناسبی برای برآورد ویژه گی های هیدرولیکی و تغییرات زمانی آنها باشد. همچنین داده های مزرعه ای نفوذ تجمعی در ابیاری سوم و ششم به خوبی با معادله فیلیپ برازش یافت لیکن دقت ان در آبیاری دهم چندان مناسب نبود.