سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهاجری – دانشگاه تربیت مدرس
زهرا نعلبند – دانشگاه زنجان
زهرا نعلبند – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مشخصه خروجی ولتاژ-جریانV-I آرایههای فتوولتائیک کاملاً غیرخطی بوده که در مدلساز ی مدار معادل، ای ن غیرخطی بودن توسط دیود اعمال میگردد. این مقاله ی ک روش مدلسازی جدید برای مدار معادل الکتریکی سلولفتوولتائیک ارائه میدهد. در این روش خصوصیت غیرخطی بودن مشخصه خروجیI-V توسط شاخه ها یی موازی که توسط المانهای خط ی مدار ی ساخته شده، تقریب زده میشود. تعداد شاخه ها قابل تغ یی ر بودهبطوریکه افزایش تعداد شاخهها تقریب را کمتر م یکند. جهت تعیین پارمترهای المانها در مدار معادل از ی ک الگوریتم بهینه سازی استفاده میشود. الگوریتم ای ن اجازهرا به نرمافزار شبیه ساز م یدهدکه نه تنها مقدار به ینه پارامترها را در مدار تعیین کند بلکه تاثیرات تغیی ر دما و تابش را نیز روی مدل اعمال کند