سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شبنم منصوری – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست
محسن جبار – شرکت توانیر-دفتر مدیریت مصرف برق
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست
فرشید باقری – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست

چکیده:

هدف از انجام این مقاله تشریح مدل و الگوریتم برای پیش بینی رفتار دینامیکی مخزن ذخیره ساز سرما از نوع ذوب از داخل با تشکیل یخ بر روی لوله بر اساس مشخصات حرارتی آن می باشد. سیستم هایذخیره ساز انرژی سرمایشی از تکنولوژی های مدیریت بار برای انتقال مصارف برق تجهیزات تهویه مطبوع از ساعات پیک مصرف به ساعات کم باری م یباشند. در این سیستم ها سیال داخل لوله باعثانجماد آب حول لوله و یا ذوب یخ تشکیل شده به دور لوله می گردد و این مساله به مدل کردن پدیدهشارژ و دشارژ کمک می کند. برای انجام تحلیل، تانک به مجموعه ای از جفت لوله ها با جهت جریانمخالف مدل شده و یکی از این جفت لوله ها برای انجام تحلیل انتخاب گردیده است. جفت لوله مفروض به تعدادی مقطع در راستای محوری تقسیم شده و انتقال حرارت یک بعدی در جهت شعاعی درهر کدام از مقاطع محو ری در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم در هر مقطع نوشته شده و این معادلات غیر خطی و مرتبه اول بر حسب متغیر زمان در دماهای نا معلوم و برای تعیین پروفیل دمایی سیال خروجی از مخزن، نرخ شارژ و دشارژ و نحوه شارژ مخزن حل می شوند.