سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه فتحی زاهد – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ابراهیم بی نیاز – دانشجوی دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

با مدلسازی مخازن نفتی میتوان به شناخت پیوستگی و ارتباطات درون مخزن پی برد. از طرفی مدلسازی مخازن ناهمگون منوط به استفاده صحیح از اطلاعات متنوع موجود و در عین حال یافتن ارتباط میان ایناطلاعات میباشد. امروزه عمده روشهای موجود برای مدلسازی مخازن پیچیده با بهرهگیری از علم زمینآمار است. بنابراین، استفاده از روشهایی که بتوانند در یک زمان ارتباط بین چندین نقطه مخزن را در نظر گرفته واز این راه ناهمگنیها و ویژگیهای ساختمانی متفاوت را ضبط نمایند، بسیار ضروری است و تاکنون مدل مناسبی ارائه نشده است. هدف این مطالعه یافتن مدلی بر مبنای روش شبیه سازی گوسی بریده است که می-تواند پیچیدگیهای مختلف مخازن را لحاظ کند. پس از برنامهنویسی نحوه تعریف مدل در نرمافزار متلب، برروی یک لایه از مخزن بورگان تست شده و نتایج بهدست آمده، بهدرستی کانالهای موجود در لایه را نشان میدهند که گویای صحت و کاربرد گسترده این مدل در مخازن ناهمگون میباشد