سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنیومهندسی دانشگاه شاهد تهران
محمدرضا بسمی – استادیار دانشکده فنیومهندسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

در سالهای اخیر ماشینهای آهنربایدائم سطحی ۱با سیم – پیچی متمرکز به دلیل کوتاه بودن انتهای سیم پیچی ، راندمان بالا، چگالی گشتاور بالا و توانایی تحمل خطا ۲ موردتوجه قرارگرفتهاست[ ۱]و[ ۲]. این نوع ماشینها کاندید خوبی برای .[ خودروهای هیبریدی میباشند[ ۲ در این مقاله با توجه به تغییر تحریک استاتور (کموتاسیون) در حین چرخش رتور، در وضعیتهای مختلف مدارمعادل مغناطیسی ماشین ارائهشده و سپس نتایج حاصل از تحلیل مدارمعادل مغناطیسی با نتایج حاصل از شبیه سازی به کمک روش المانمحدود ۳ مقایسه شده است.