سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشیار دانشگاه شیراز
احسان جوانمردی – دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها

چکیده:

امروزه فعالیت های اقتصادی اعم ازخدماتی یا تولیدی درمحیطی سراسر پویا و نامطمئن رخ میدهند و نوآوری عاملی بسیارتعیین کننده درکسب و کارموردتوجه اکثرمجامع تولیدی و خدماتی و همچنین دولت ها به عنوان یک استراتژی مهم جهت رونق اقتصادی است هدف این پژوهش مدلسازی مراحل تولید یک محصول جدید توسط آنالیزهای مارکوفی به شکلی است که بتوان به این پرسش پاسخ گفت که با چه احتمالی یک ایده به یک محصول موفق منتهی میگردد و درفاز دوم هدف ایجاد ابزاری جهت ارزیابی ایده های محصول جدید و پایش آنها است دراین خصوصب ااز استفاده از داده های منتشر شده درانجمن مدیریت و توسعه محصول آمریکا درسال ۲۰۰۵ فرایند نواری به ۶مرحله خلق ایده پایش ایده انالیزهای اقتصادی توسعه ازمایش و تجاری سازی تقسیم شده و احتمال موفقیت یا شکست پروژه نواوری درهرمرحله با کمک ماتریس گذار و فرایندهایمارکوف مدلسازی شده است و سپس به ارایه راه حلی جهت مقایسه ایده ها پرداخته شدها ست