سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید هادی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی همدان
محمد عطاخانی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکائی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله قابلیت اطمینان درام شیرر مورد ارزیابی و مدلسازی قرارگرفته است برای این منظور با استفاده از اطلاعات فنی و دستگاه های درام شیرر موجود دربازار ساختارکلی دستگاه مورد مطالعه قرارگرفته و زیرسیستم های آن پیشنهاد و معرفی شده اند درمجموع شش زیرسیستم شامل سیستم اب سیستم حرکت سیستم هیدرولیک سیستم برق سیستم کابل و بازوهای برش با آرایش سری برای دستگاه درنظر گرفته شده است درادامه طی مطالعه موردی درمعدن زغال سنگ مکانیزه طبس داده های خرابی شیرر و توقفات تولید ناشی ازآن درطی پهنه اول این معدن برای مدلسازی قابلیت اطمینان از دستگاه مورد استفاده قرارگرفتند نتایجتحلیل آماری نشان داد که رفتارخرابی سیستم آب از تابع گاما سیستم های حرکت و هیدرولیک از تابع وایبول سه پارامتری سیستم برق از تابع لاگ نرمال و دو سیستم کابل و بازوهای برش ازمدل قانون توان تبعیت م یکنند.