سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد طلوع خیامی – شرکت برق منطقه ای خراسان
حیدرعلی شایانفر – قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگ
احد کاظمی – قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگ
ملیحه دستپاک – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

به منظور افزایش ظرفیت، انعطافپذیری و کنترلپذیری شبکه های انتقال میتوان از ادواتFACTSاستفاده نمود. در ساختار این تجهیزات معمولا از مبدلهای الکترونیک قدرت که دارای قیمت بالائی میباشند، استفاده میگردد.علاوه بر اینکه فرآیند کلیدزنی میتواند باعث ایجاد مشکلات کیفیت توان در شبکه گردد. در این مقاله، براساس یک مدل دقیق برای تمامی اجزایRPFCتوانایی این تجهیز در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط انتقال تحلیل شده همچنین قابلیت اطمینانRPFC و شبکه قدرتترکیبی برق منطقهای خراسان تحلیل و نیز بهبود شاخص – های قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مدل سه حالتهقابلیت اطمینانRPFC تحلیل شده است. با استفاده ازنرم افزارDigSilent شبکه انتقال خراسان و نیروگاه ها وRPFCمدل شده وLOEE در وضعیتهای مختلف بررسی شده است