سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
شاهرخ شاه حسینی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
محمدامین ثباتی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، یک مدل فیلمی برای توصیف ناپایای جذب همزمان دو گاز با در نظر گرفتن تعامل بین پدیده -های نفوذ و واکنش شیمیائی توسعه یافته است . مد لساز ی فیلمی جذب واکنش دار منجر به معادلاتدیفرانسیل پارهای با شرایط اولیه و مرزی حاکم بر فیلم میگردد. روش حل تحلیلی معادلات که در این تحقیق بکار رفته ترکیبی از دو روش اصل برهمنهشتی و جداسازی متغییرها میباشد. معادلات غلظت حاصل از حلتحلیلی تابع زمان و مختصات فیلم بوده و میتوان در طول فیلم به طور دقیق غلظت و شار انتقال جرم اجزاء را محاسبه نمود. برای ارزیابی نتایج مدلسازی فیلمی، از دادههای تجربی برج پرشده آزمایشگاهی استفاده شدهاست. نتایج حل تحلیلی معادلات با نتایج تجربی مقایسه شده و نتایج نشان میدهد که مدل ارائه شده به خوبی غلظت و شار انتقال جرم اجزاء را در طول فیلم پیش بینی میکند. همچنین مدل ارائه شده قابل استفاده برایکلیه فرآیندهای جذب واکنشدار میباشد