سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شروین عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقالـه جزییـات مدل فیـزیـکـی بـرای بررسـی طول نواحـی جدایـی در بالا دسـت و پائیـن دسـت خطـوط لولـه به ازاء نسبتـهای متفـاوت عمق دفـن شـدگی به قطر لوله ارایه گـردیده است.مطا لعـه تجربی در کانـال آزمایشـگاهـیبه طـول: ١۰ متـر ، عرض٣/۰متـرو عمق۵/٠ متـر وبا استفـادهاز لولـه پولیکـا(P.V.C) به قطر۳۵/۶ سانتی متر (به ازاء نسبتهای متفـاوت عـق دفن شدگی به قطر لوله) و در شرایط جریان داِیمـی انجـام شده است. ضمنا جهت مشاهـده الگـوی جریـان از ذرات پلـی اسـتیـرن که دارایقطـر۴/٠میلـی متـر وچگـالـی gr/cm3٠۵/١اسـتفـاده شده است. و از کلیـه مراحل انجـام آزمایـش بوسـیـلـه دوربیـن دیجیتـالی فیلمـبرداری صـورت گرفته است. به طور خلاصه دراین آزمایشها، تاثیر تغییـرات عدد رینولدز بر طـول نواحـی جدایـی در بالا دسـت و پائیـن دسـت خطـوط لولـه بررسـی شـده و با تحقیقـات انجام شده توسط سایر محققین مقایسـه شده است.