سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر عرفاتی – دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، استادیار دانشگاه تفرش
فرشاد عاطرمقدم – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، استادیار دانشگاه تفرش
هوشنگ کاتبی – دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک ، استادیار دانشگاه تبریز
مهزاد اسعیلی فلک –

چکیده:

در این مقاله بررسی تاثیر و شرایط اتصالی ودرگیری سر و نوک ریزشمعها، نسبت به پاسخ در برابر بار لرزهای ارائهمیشود. این تحقیق با بکارگیری یک مدل المان محدود انجام شده است و خاک بصورت الاستیک با میرائی رایلیدر نظر گرفته میشود. روسازه با یک سیستم در جه آزادی منفرد که مرکب از جرم متمرکز و یک ستون است، مدلمیشود. این پژوهش برای هر دو حالت ریزشمعهای مایل وقائم انجام میشود. نتایج تحلیل نشان میدهد کهاتصال مفصلی بین ریزشمعها و کلاهک منجر به کاهش نیروی محوری و لنگر خمشی، به ویژه در ریزشمعهایمایل میشود و همچنین نشان داده میشود که جاگیری ریزشمعها در یک لایه سخت به افزایش قابل توجه و غیرمنتظرهای نیروی محوری در ریزشمعها میشود.