سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیره صبور – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدرضا قاسمی – ژوهشکده علوم زمین، سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی کشور
معصومه اسکندری – گروه لرزه زمین ساخت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علی نظری فهندری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

افراز های scarp زمینلرزه ای پس از شک لگیری و با گذشت زمان تحت تاثیر عوامل فرسایشی فروکاهیده می شوند degrade و مواد از بخش بالای افراز فرسوده شده و به بخش پایینی آن ها منتقل می شوند و شکل اولیه تیز sharp آن ها تعدیل م ییابد. این جابه جایی مواد با نرخ rate مشخصی صورت می پذیرد آه با معادله انتشار diffusion equation قابل محاسبه است. نرخ فروآاهی، تابع شکل اولیه افراز و ضریب فروآاهی است آه ضریب معادله انتشار می باشد. این ضریب خود تابع فراسنج های گوناگونی است آه مهمترین آن ها عبارتند از اقلیم و میزان فرسایش پذیری مواد افراز. با مدلسازی فروآاهیده شدن افراز های زمینلرزه هایی آه زمان شکل گیری و هندسه آغازین آن ها دانسته است، م یتوان این ضریب را محاسبه نمود. ما سه نیمرخ عرضی از افراز زمینلرزه سلماس، آه سن آن آشکار است، تهیه آردیم و فروآاهی آ نها را با برنامه ای آه در نرم افزار متلب نوشته شد، مدلسازی آردیم (روش های گوناگونی برای تعیین ضریب فروآاهی افراز های گسلی در دنیا به آار گرفته شده و ضری بهای مختلفی نیز حاصل شد هاست. ولی تا حد اطلاع تا آنون از روش وارون سازی برای تعیین این ضریب استفاده نشد هاست). میانگین ضریب های فروآاهی به دست آمده از این برنامه ۴/۵۵۷۹ مترمربع در هزار سال است آه به عنوان ضریب فروآاهی افراز زمینلرزه سلماس معرفی شد. این ضریب برای سایر افراز های زمینلرزه ای و پادگانه های این گستره و نیز گستره هایی، با شرایط اقلیمی همانند گستره سلماس قابل استفاده است و با تهیه نیمر خهای عرضی و لحاظ ضریب محاسبه شده در معادله انتشار می توان سن شک لگیری آن ها را برآورد نمود.