سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه بحرینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه
احمد پهلوانروی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:

فرآیند فرسایش خاک،پدیده بسیار پیچیده ای بوده که شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی آن در هر منطقه ای امری ضروری می باشد. حوزه آبخیز بردخون با مساحت ۲۱۴۱۱ هکتار در استان بوشهر می باشد که وقوع انواع فرسایش در آن قابل ملاحظه بوده، لذا برآورد مقدار رسوب و کمی سازی آن بر اساس روابط تجربی جهت طرح های حفاظت آب و خاک ضروری می نماید. هدف از این مطالعه برآورد میزان فرسایش و مدل سازی فرسایش خاک با استفاده از مدل MPSIAC و بکار گیری تکنیک سیتم اطلاعات جغرافیائیGIS)می باشد. عوامل موثر در این مدل با استفاده از نقشه های زمین شناسی منطقه، نقشه توپوگرافی تصاویر ماهواره ای، داده های ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری تهیه و با تلفیق و تجزیه و تحلیل مکانی آنها در محیط GIS نقشه های نهائی فرسایش و رسوبدهی حوضه بدست آمد.