سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوید خادمی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت
افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدلسازی فرایند پیشبینی زمانسفر نقشمهمی در پیشبینی شرایط دینامیکشبکه حمل و نقل ایفا مینماید.در این راستا، در این مقاله سعی میگردد که از قابلیتها و مزایای سیستم استنتاج فازی شبکه مبنای انطباقیANFIS) به عنوان یکتخمینگر غیر خطی توانمند برای مدلسازی فرایند پیشبینی زمانسفر مسافران استفاده گردد. همچنین در این مطالعه، یکتجربهآزمایشگاهی تحت وب ارائه میگردد و از نتایج آن برای پرداخت و اعتبارسنجی مدل ارائه شده استفاده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سیستم استنتاج فازی شبکه مبنای انطباقی میتواند ابزاری توانمند برای مدلسازی فرایند پیشبینی زمان سفر مسافران باشد.