سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
فاطمه کوشکی – دانش اموخته کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

چکیده:

مبدا اصلی گیاه کیوی جنگلهای مناطق معتدل اطراف رودخانه یانگ تسه چین است در سال ۱۳۴۷ این گیاه وارد ایران شدها ست دراین پژوهش با استفاده از خشک کن ازمایشگاهی جابجایی هوای داغ خشک کردن ورقه ای نازک برش های کیوی مدل سازی گردید ازمایشها در سه سطح دمایی ۶۰ و ۷۰ درجه سانتی گراد و ضخامت ۳ میلی متردر سه تکرار انجام گردید. رطوبت اولیه کیوی ۶٫۴۶۲ درصد برمبنای خشک بدست آمد . ۵ مدل ریاضی سینتیکی برای مدلسازی و برازش روند خشک کردن لایه ای نازک کیوی مورد انالیز قرارگرفت. ارزیابی مدلها از طریق معیارهای ضریب تبیین ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکور و خطار انحراف میانیگن موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت بررسی نتایج نشان داد که مدلهای پیچ اصلاح شده و لگاریتمی نسبت به سایر مدلها نتایج بهتر را نشان دادند. بنابراین این مدل برای پیش بینی روند خشک کردن لایه ای نازک کیوی با جابجایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.