سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری – دانشگاه صنعتی شریف
لیلا پوربیات –
حسین حسنوند –

چکیده:

رایجترین روش تخمین پارامترهای مدلها، روش مینیمم کردن مربعات خطا میباشد. نظر به اینکه بسیاری ازریاضیدانان عمل خطیسازی و استفاده از روش حداقل مربعات را برای تعیین ثوابت بهینه معادلات جایز نمیدانندو بیان میکنند که خطای روشهای غیرخطی نسبت به روشهای خطی بالاتر میباشد. در این مقاله با توجه به اهمیت معادلات میکائیلیس منتن، ابتدا سرعت تنفس موز در آزمایشگاه تعیین شد. دادههای مورد نیاز از طریق -آزمایش برای موز در دمای ˚C 21±۱ بهدست آمد. سپس با استفاده از دو روش خطی و غیرخطی برای چهار فرم بازدارندگی، بازدارندگی رقابتی ، بازدارندگی نارقابتی و بازدارندگی غیررقابتی معادلات میکائیلس منتن، – ثوابتمعادلات تعیین گردید. نتایج نشان داد که روش خطیسازی در محاسبه پارامترهای معادله به فرم غیررقابتی قابل استفاده نیست و منجر به خطای فاحش میگردد در حالیکه در روش غیرخطی با خطای نسبتا پایین ثوابت بهینهتعیین شد. سه فرم دیگر معادله، برای هر دو حالت خطی و غیرخطی بخوبی دادههای آزمایشی را پوشش داده ولی در تمام حالات روش غیرخطی از دقت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که بهترین فرم معادلات میکائیلیس منتن برای پیشبینی سرعت تنفس موز براساس هر دو روش، فرم نارقابتی می باشد