سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سیفی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن فضائلی پور – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده:

در این پژوهش انجام فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون همزمانSND)در یک بیوراکتور بستر سیال سه فازیTFBBR) توسط مدل ریاضی بررسی شده است. این مدل اثر پدیده های جابجایی و پخش در فاز مایع علاوه بر نفوذ و واکنش در بیوفیلم را بررسی ، و میزان حذفNH4+-N و COD را در تصفیه فاضلاب برآورد می کند. از روش تفاضل محدود برای گسستن معادلات موجود در مدل استفاده و الگوریتمی برای شبیه سازی عددی فرآیندSND) نوشته شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی و نتایج تجربی، تطابق خوبی را بین این دو نشان می دهد.این مدل ریاضی می تواند بعنوان ابزاری مناسب برای پیشگویی رفتار حالت پایدار و دینامیکی فرآیندSND) در TFBBR در تصفیه فاضلاب مورداستفاده قرار گیرد