سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه تهران
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را در دهههای اخیر به جای گذاشته و انتظار میرود در دهههای آینده اثرات این تغییرات تشدید شود.ایران نیز از این تغییرات بزرگمقیاس مستثنا نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوزههای آبریز کشور مشاهده شده است. این اثرات بعضاً منجر به عدم ایستایی اطلاعات هیدرولوژیکی شده است. در این تحقیق، مدلسازی فرآیند بارش- رواناب به وسیله مدلSWAT جهت شبیه سازی اثرات تغییراقلیم بر ورودی های سد پیشین واقع در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. تامین و ورود داده های مورد نیاز مدل شامل نقشهDEMنقشه و اطلاعات جنس خاک، نقشه کاربری اراضی و اطلاعات هواشناسی در مرحله اول انجام شد. پس از انجام تحلیل حساسیت به روش LH-OAT روی پارامترهای مدل، کالیبراسیون آن با مهمترین پارامترهای تعیین شده از مرحله قبل و با توابع هدف متفاوت آغاز می شود. همچنین نقش تعداد زیرحوزه ها روی دقت مدل در قالب یک تحلیل حساسیت ساده ارائه شده است. در پایان مدل کالیبره شده برای داده های هواشناسی ریزمقیاس شده سناریویA1B اجرا شد. نتایج مدل از افزایش میانگین دبی در چهار ماه پرآب سال (نیمه آذر تا نیمه فروردین) حکایت دارد. از سوی دیگرمشاهده می شود که دبی حداکثر تحت اثر تغییر اقلیم نسبت به دبی های مشاهداتی افزایش چشمگیری یافته است