سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم عباسی منفرد – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه طراحی فرآین
نوراله کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه طراحی فرآین
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

علیرغم مزایای متنوع فرایند اولترافیلتراسیون کاهش شارنفوذی درطول زمان عامل نامطلوبی است که عملکرد غشا را بشدت تحت تاثیر قرارمیدهد برای طراحی دقیق و سودآور واحدهای صنعتی گرفتگی و کاهش شارنفوذی باید بدقت قابل پیش بینی باشد مدلسازی روشی برای پیش بینی رفتار فرایند است مدل های متعددی برای فرایند اولترافیلتراسیون توسعه یافته اندمدلسازی به روش Cfd با فراهم آوردن امکان بررسی رفتارغلظتی درسطح غشا ازمزیت ویژه ای برخوردار است.