سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا هوشیار – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
یعقوب اکبرزاده – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
علی اکبر بابالو – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران

چکیده:

دراین تحقیق از غشای زئولیتی آبدوست نوع A که کارایی بالایی درجداسازی آب از ترکیبات آلی دارد استفاده شده است مدلسازی این فرایند برمبنای تئوری نفوذ چندجزئی ماکسول استفان و با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گردیده و به بررسی تاثیرات درصد وزنی آبدرخوراک ۶۰-۱% برشدت نفوذ و انتخاب پذیری فرایند پرداخته شده است.