سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدمهدی جعفری –
محمد گنجه –
سجاد قادری –

چکیده:

دراین پژوهش ورقه های نازک فلفل دلمه دریک خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی با سه دمای ۴۰و۵۰و۶۰ درجه سانتی گراد و دو سرعت هوای ۲و۳ متر برثانیه خشک گردید برای شبیه سازی و افزایش داده های نسبت رطوبت آزمایشگاهی از ابزار منطق فازی با بکارگیری مدل ممدانی درقالب قواعد اگر – آنگاه و توابع عضویت مثلثی استفاده شد با بکارگیری نتایج مستخرج ازمدل فازی درابزار شبکه های عصبی مصنوعی شبکه پس نتشار پیشخور با توپولوژی ۱-۵-۲ و ضریب همبستگی ۰/۹۹۹۱۴ و میانگین مربعات خطای ۰۰۰۰۵۴۸۲۵/۰ با بکارگیری تابع فعال سازی تانژانت سیگمویید هایپربولیکی الگوی یادیگری لونبرگ – مارکوات و چرخه یادگیری ۱۰۰۰ اپچ به عنوان بهترین مدل عصبی ارایه گردید